Voorwaarden

NRK Folie 2017
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Definities.
  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “koper” wordt daaronder mede begrepen “opdrachtgever”.
  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “verkoper” wordt daaronder begrepen het lid van NRK Folie die als (verkopende) partij te ener zijde optreedt.
  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, wordt daaronder mede begrepen een bericht verzonden per fax en e-mail, ook indien deze vanwege de (automatische) wijze van verzending niet is ondertekend, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “producten” wordt daaronder begrepen ieder op grond van de overeenkomst door verkoper aangeboden, te leveren of geleverde producten.
  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “overeenkomst” wordt daaronder begrepen elke tussen verkoper en koper gemaakte afspraken op grond waarvan verkoper en/of koper gehouden is één of meer prestaties te leveren.
 2. Toepasselijkheida. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, orderbevestigingen en handelsovereenkomsten tussen verkoper en koper.
  b. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
  c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  d. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen.
  e. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, waarbij voor de uitvoering door verkoper derden worden betrokken.
  f. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig, vernietigbaar zijn of met succes vernietigd zijn blijven deze voorwaarden voor al het overige in stand
 3.  Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten, levering en levertijd op afroep.
  a. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en mondelinge toezeggingen zijn steeds geheel vrijblijvend, ook als deze een termijn vermelden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand zodra verkoper de verstrekte order schriftelijk heeft bevestigd, danwel zodra verkoper feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de verstrekte order.
  b. De overeenkomst betreft een overeenkomst tussen verkoper en koper. In geval in de orderbevestiging een afwijkend afleveradres is overeengekomen, of op een later moment alsnog wordt overeengekomen, dan blijft koper verantwoordelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien jegens verkoper.
  c. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek, waaronder wordt verstaan de productielocatie van verkoper. Indien levering geschiedt op basis van ‘Incoterms (ICT)’, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
  d. Bij levering af fabriek worden de gekochte producten vervoerd voor rekening en risico van koper die voor een voldoende verzekering dient te zorgen.
  e.Bij levering af fabriek draagt koper vanaf het tijdstip, waarop de verkochte producten of een gedeelte daarvan ter aflevering worden ingeladen, het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze producten voor koper of derden mocht ontstaan.
  f. Koper is verplicht bij levering af fabriek de producten af te nemen op het moment waarop de producten volgens de overeenkomst beschikbaar worden gesteld. Bij anderszins overeengekomen leveringen is koper verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij koper heeft afgeleverd. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van koperg.
  g. De levertijd gaat in indien en nadat een order door verkoper schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering benodigde gegevens en materialen door verkoper van koper zijn ontvangen. De door verkoper opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat verkoper door overmacht tijdelijk niet in staat is te leveren als gevolg van buitengewone omstandigheden, ook als die naar verkeersopvattingen voor rekening van verkoper komen, ook al waren deze omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verkrijgen der order te voorzien. Bij niet tijdige levering dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen
  h. Indien bij levering op afroep geen andere termijn is overeengekomen, geldt als maximum termijn waarbinnen dient te worden afgeroepen een termijn van drie maanden na gereedmelding of zoveel korter als in de gegeven omstandigheden als redelijk moet worden beschouwd. Bij levering op afroep wordt koper geacht ermee te hebben ingestemd dat de levering heeft plaatsgehad op het voor afroep overeengekomen tijdstip. Indien feitelijke levering op dat tijdstip niet heeft plaatsgehad treedt verkoper vanaf dat moment als houder voor koper op. Verkoper is in dat geval gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
  i. Bij levering op afroep zijn de producten vanaf het moment dat de producten zich in het magazijn van verkoper bevinden voor rekening en risico van koper.
 4.  Annulering en wijziging overeenkomst.
  a. Annulering of wijziging door koper van een overeenkomst is zonder de expliciete schriftelijke instemming van verkoper niet mogelijk. Het verzoek tot annulering of wijziging moet schriftelijk aan verkoper worden gedaan.
  b. Indien het verzoek tot annulering of wijziging door verkoper wordt geaccepteerd is verkoper gerechtigd aan die instemming voorwaarden te verbinden.
  c. Door een wijziging van de overeenkomst kan zowel de overeengekomen prijs als de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van levering.
 5. Ontbinding.

  a. Een Overeenkomst tussen verkoper en koper kan onmiddellijk ontbonden worden door verkoper in de volgende, doch niet uitsluitende, gevallen:
  – Koper faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  – Verkoper komt te overlijden, wordt ontbonden of onder curatele wordt gesteld
  – Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper andere omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
  In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper om van koper schadevergoeding te vorderen.

 6. Paymenta. Alle betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek, korting of verrekening, op de bankrekening van verkoper. Betalingen aan een vertegenwoordiger of aan (andere) personeelsleden zijn alleen geldig, indien een door een directeur of procuratiehouder van verkoper getekende kwitantie wordt afgegeven. Verkoper is gerechtigd om op zijn facturen 2 % toeslag kredietbeperking in rekening te brengen.
  b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij tijdige betaling kan de berekende toeslag kredietbeperking in mindering worden gebracht op het factuurbedrag.
  c. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is koper zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment zal de zogenaamde wettelijke handelsrente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van koper zijn, behoudens voor zover verkoper door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk zijn gesteld.
  d. Verkoper heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van koper te verlangen.
  e. Indien verkoper bij gebreke van tijdige betaling zich genoodzaakt ziet een vordering ter incasso in handen van derden te stellen, is koper aan verkoper alle daaruit vloeiende kosten verschuldigd, waarbij de kosten voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden – kosten verbonden aan de tenuitvoerlegging van een executoriale titel die niet vallen onder een proceskostenveroordeling daaronder niet begrepen – worden gefixeerd op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van Euro 250,00. Alle betalingen door of namens koper geschieden allereerst in mindering op de verschuldigde renten en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom.
  f. Bij overschrijding van de betalingstermijn is verkoper gerechtigd alle lopende orders op te schorten totdat betaling binnen een nader door verkoper aangegeven termijn heeft plaatsgevonden. Blijft betaling binnen deze nadere termijn achterwege, dan is verkoper gerechtigd alle lopende overeenkomsten te ontbinden, onverminderd de rechten van verkoper op schadevergoeding.
 7. Eigendomsvoorbehoud en gebruik
  a. De door verkoper geleverde producten, alsmede eerder geleverde producten, blijven (onvervreemdbaar) eigendom van verkoper, totdat koper al hetgeen wat verkoper van koper te vorderen heeft of zal hebben, met inbegrip van rente en kosten, daaronder begrepen een eventueel te betalen (schade)vergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst, volledig aan verkoper heeft betaald. Koper is niet bevoegd de door verkoper geleverde producten op welke wijze dan ook te vervreemden anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf of beroep.
  b. Koper is niet bevoegd de door verkoper geleverde producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Koper verleent verkoper reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsten te betreden waar de producten van verkoper zich bevinden, teneinde de eigendomsrechten van verkoper te kunnen uitoefenen.
  c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  d. De voor verkoper vervaardigde ontwerpen, matrijzen, clichés, beelddragers en litho’s, gereedschappen en dergelijke, alsmede de daarop rustende auteursrechten, blijven, voor zover niet anders overeengekomen, eigendom van verkoper en tot overdracht is verkoper niet gehouden.
  e. De voor herhaald gebruik bestemde emballage van producten van verkoper blijft eigendom van verkoper. Koper zal deze emballage tot de beschikking van verkoper houden en is aansprakelijk voor schade of verlies hiervan.
  f. Resten (uitschot, afval) van door koper ter productie verschafte materialen of halffabrikaten worden geacht door koper aan verkoper in eigendom te zijn overgedragen.
  g. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven onder a is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van verkoper te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven onder a bepaalde blijft gelden.
 8. Garantie.

  a. Verkoper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
  b. De onder lid a van dit artikel genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper hier voorafgaand aanvang van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding van heeft gemaakt aan verkoper.
  c. De onder lid a van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na aflevering aan de klant.
  d. De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.
  e. Indien de door verkoper geleverde producten door derden worden geproduceerd is de in voorafgaand in dit artikel vermelde garantie beperkt tot de fabrieksgarantie als verstrekt door de (toe)leveranciers en producenten van de producten.
  f. Verkoper heeft het recht naar eigen keuze de producten te vervangen na terugzending daarvan in originele toestand, de producten te herstellen dan wel de voor de betreffende producten betaalde vergoeding aan koper terug te betalen.

 9. Emballage en gebruikte verpakkingsmaterialen.

  a. Tenzij uitdrukkelijk door verkoper anders is vermeld is de emballage in de prijs van de geleverde producten begrepen. Onder emballage valt niet de commerciële verpakking. Verkoper berekent voor de emballage geen statiegeld tenzij verkoper daartoe van overheidswege verplicht toe zijn, of zulks door verkoper uitdrukkelijk is vermeld.
  b. Indien de producten van verkoper worden afgeleverd op zogeheten europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal verkoper deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij verkoper bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
  c. Indien verkoper door koper en / of van overheidswege worden verplicht om bij aflevering van de producten emballage of door koper geleverde en gebruikte verpakkingsmaterialen mee terug te nemen dan komen de daarmee samenhangende kosten, hieronder begrepen de kosten van vernietiging, voor rekening van koper.
  d. Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van verkoper. Koper blijft aansprakelijk voor de aan hem toegezonden emballage, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Koper is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage op kosten van koper zo spoedig mogelijk aan verkoper te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  e. Verkoper creditereert in rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) nadat dit emballagemateriaal onbeschadigd retour is ontvangen. Bij lichte beschadiging behoudt verkoper het recht voor de hierbij horende schade in mindering te brengen op het te crediteren statiegeld. Bij omvangrijke beschadiging wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van koper, hetgeen koper zal worden gemeld.

 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten. a. Alle door verkoper verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is koper niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van verkoper deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
  b. Het auteursrecht op door verkoper of in opdracht van verkoper vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, programmatuur (software), modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins, drukvormen etc. blijven te allen tijde bij verkoper berusten. Zij mogen zonder onze toestemming nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld. Iedere dag dat koper het auteursrecht schendt zal een boete door verkoper opeisbaar zijn van tenminste € 25.000,- per dag.
  c. Koper vrijwaart verkoper voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien verkoper op verzoek van koper een bepaald beeld, tekening, model, drukvorm of een bepaalde vormgeving hebben gebruikt.
  d. Indien koper, verkoper hulpmaterialen of drukwerk ter beschikking stelt om te worden verwerkt in door koper bij verkoper gekochte producten, dan vrijwaart koper verkoper uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen.
 11. Prijzen

  a. Verkoper is gerechtigd de bij de aanvaarding van de order overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst grondstoffen, hulpmiddelen, de prijzen van onderdelen, welke verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, belastingen, rechten of retributies, vervoer e.d. een verhoging ondergaan, ook wanneer deze het gevolg zijn van valutawijzigingen, alsmede in het geval van de invoering van nieuwe of de verhoging van bestaande heffingen en belastingen van overheidswege. Koper heeft in dit geval het recht binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling van prijsverhoging (het nog niet uitgevoerde gedeelte van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.
  b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven

 12. Reclames, toleranties, beperking aansprakelijkheid
  a. Koper is verplicht tot controle van het geleverde op moment van aflevering.
  b. Reclames/klachten moeten om geldig te zijn onmiddellijk nadat koper ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij verkoper zijn ingediend. Reclames/klachten wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.
  c. Niet zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen de garantietermijn schriftelijk aan verkoper worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van koper.
  d. Verkoper heeft te allen tijde het recht om de aard en omvang van de/een klacht ter plaatse vast te stellen.
  e. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan verkoper is gemeld, is geen beroep mogelijk op garantie.
  f. Verkoper spant zich in om overeenkomstig de overeengekomen order te leveren. Afwijkingen terzake van overeengekomen gewichten, hoeveelheden, maten, kleuren, samenstellingen, recepturen, bedrukking en/of andere uitvoeringsaanduidingen geven geen recht de levering niet te aanvaarden, tenzij de afwijking zodanig is dat deze onaanvaardbaar is.
  g. Afwijkingen van de overeengekomen dikte, lengte of breedte van de geleverde zaken dienen te worden beoordeeld aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde producten en niet aan de hand van enkele uitzonderlijke exemplaren.
  h. De toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat (lengte en/of breedte) bedraagt voor kunststoffilm op rollen en voor zakken uit kunststoffilm 5%.
  i. De toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor:
  – kunststoffilm tot en met 20 mu: 20%
  – kunststoffilm van 20 mu tot 50 mu: 15%
  – kunststoffilm boven 50 mu: 13%
  j. Meer- of minderlevering worden geacht in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheden en/of aantallen te zijn, indien de afwijkingen in hoeveelheid of aantal niet meer zijn dan:
  – 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg.
  – 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 500 t/m 1000 kg.
  – 15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 1000 t/m 5000 kg.
  – 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht boven 5000 kg.
  k. Verkoper gebruikt voor de bedrukking normale inkten. Indien koper aan het drukwerk bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van licht-en alkalibestendigheid, wrijfvastheid, enz. dan moet koper dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk vermelden. Ook indien verkoper deze eisen accepteert, kunnen geringe afwijkingen hierop geen aanleiding geven tot weigering van de zaken of aansprakelijkheid van verkoper doen ontstaan.
  l. Verkoper stelt alleen drukproeven ter beschikking indien koper hier uitdrukkelijk schriftelijk om vraagt, of indien verkoper dit gewenst acht.
  m. Drukproeven welke door koper voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de overeenkomst en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
  n. Bij het aanbrengen op verpakkingen van enige code, waaronder de EAN code, aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid t.b.v. de bruikbaarheid, noch voor de gevolgen van het niet kunnen lezen of het onjuist lezen van een zodanige code door daartoe geëigende apparatuur.
  o. Reclames geven koper niet het recht om betaling van het door hem verschuldigde op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zal verkoper hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte zaken is verkoper niet verplicht.
  p. Rechtsvorderingen en verweren ten verkoper, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar.
  q. Iedere gedeeltelijke levering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en dient door koper te worden betaald.
 13. Aansprakelijkheid

  a. Verkoper is niet aansprakelijk indien koper de voorschriften c.q. instructies van verkoper inzake de wijze van opslag, behandeling en toepassing van de geleverde producten niet strikt in acht heeft genomen.
  b. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • Overmacht, zoals in artikel 14 van deze voorwaarden is omschreven;
  • Nalatigheid van koper in het onderhoud van de geleverde producten;
  • Beschadigingen aan de geleverde producten ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  • Normale slijtage aan de geleverde producten;
  • Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde producten zijn aangebracht en/of (op)geleverd;
  • Verkleuring van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van licht;
  • Enige andere van buiten afkomende oorzaak die in alle redelijkheid niet aan Verkoper is toe te rekenen;
  c. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, alsmede gebruik van producten voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn, dan wel van een gebruik van producten dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.
  d. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade en/of gebreken behoudens indien en voor zover in de betreffende overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Daar waar haar aansprakelijkheid is vastgesteld, is verkoper niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de betreffende producten te boven gaat.
  e. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt bij koper, veroorzaakt door geleverde goederen van verkoper.

 14. Overmacht (Force Majeure)
  a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen zowel in de onderneming van verkoper als bij de opslag of gedurende transport (al dan niet in eigen beheer) alsmede bij derden van wie verkoper de benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken. Onder overmacht valt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
  • Overmacht van de toeleveranciers van verkoper;
  • Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers van verkoper;
  • Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, waarvan het gebruik door koper aan verkoper is voorgeschreven;
  • Overheidsmaatregelen; • Storing van elektriciteit, internet, computernetwerk- of telecommunicatie¬faciliteiten;
  • Algemene vervoersproblemen;
  • De niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden;
  • Werkstaking;
  • Brand;
  • Waterschade; • Defecten aan machinerieën, waaronder computerapparatuur;
  • in- , uit- en/of doorvoerverboden;
  • alsmede de omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoper in redelijkheid niet van koper mag worden verlangd.
  b. In geval van overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd van producten met de duur van de belemmeringen te verlengen.
  c. Indien verkoper zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van feiten of omstandigheden waarop verkoper redelijkerwijs geen invloed heeft, is verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens koper tijdelijk op te schorten tot dat aan die omstandigheden of feiten een einde is gekomen. Indien deze omstandigheden of feiten langer dan zestig (60) dagen aanhouden, of dreigen aan te houden, is verkoper gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan koper.
 15. Toepasselijk recht en Geschillen.a. Op alle gesloten overeenkomsten en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
  b. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst, inclusief de vorderingen van verkoper worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats waar verkoper is gevestigd.
  c. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 16. Deponering en ingang geldigheid
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag en ingeschreven onder nummer 40/2017en zijn geldig met ingang van 1 juni 2017.
  b. Verkoper is bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Elke wijziging of aanvulling van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien verkoper de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper heeft toegezonden.
  c. Nietigheid, vernietiging van een deel van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle delen van deze voorwaarden tot gevolg.